Dobrý deň, otehotnela som počas manželstva s mojím priateľom, s manželom rozvedení nie sme, zatiaľ sa rozvádzať nechcem. Aby bol priateľ zapísaný ako otec dieťaťa, treba ísť na matriku? Dieťa sa má narodiť o dva mesiace. Vopred ďakujem.

V zmysle Zákona o rodine sa otcovstvo určuje na základe troch zákonných domnienok otcovstva. Prvou domnienkou otcovstva je, že za otca dieťaťa sa považuje manžel matky, druhou je, že za otca dieťaťa sa považuje muž, ktorý spolu s matkou dieťaťa súhlasne vyhlásil, že je otcom dieťaťa a treťou je koncepcia založená na tzv. rozhodnom období. Pri všetkých troch domnienkach je rozhodnou skutočnosťou narodenie dieťaťa. Vo Vašom prípade, ak v čase narodenia dieťaťa budete stále vydatá, čo vzhľadom k uvedenému

Read More

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, chcem vydržať pozemok, ako sa posudzuje dobromyseľnosť? Ďakujem.

Dobrý deň, vydržanie je v podstate právna forma prechodu vlastníctva na nadobúdateľa – fyzickú alebo právnickú osobu, pri ktorom sa oprávnený držiteľ po uplynutí zákonom predpísanej doby stáva vlastníkom veci a tým aj jej skutočným držiteľom. Účelom inštitútu vydržania je uvedenie faktického stavu oprávnenej držby do súladu s právnym stavom. Je úzko späté s držbou, konkrétne len s oprávnenou držbou, ktorá môže vyústiť do nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním. Zákon určuje predpoklady vydržania, ktoré musia byť splnené po celú

Read More

Dobrý deň, dozvedela som sa, že pred necelými dvoma rokmi bolo dedičské konanie po strýkovi. Mám brata, ktorý zdedil po ňom všetko. Ako mám teraz postupovať, keď som o tom nevedela? Ako je možné, že ma nezavolali na dedičské konanie a nič som nezdedila? Ďakujem.

Dobrý deň, informáciu o tom, či začalo konkrétne dedičské konanie, či prebieha prípadne bolo skončené, dostanete na okresnom súde, v ktorého obvode mal Váš strýko v čase smrti adresu trvalého pobytu. Ak už bolo dedičské konanie skončené, po nahliadnutí do spisu na súde zistíte, ktorého notára súd poveril, aby vo veci konal a rozhodoval ako aj ostatné podrobnosti týkajúce sa priebehu dedičského konania, ako aj obsah rozhodnutia. Existuje viacero dôvodov, pre ktoré mohol

Read More

Dobrý deň, pokiaľ chce bezdetný poručiteľ zanechať majetok právnickej osobe, postačuje na identifikáciu v závete názov a sídlo, alebo je nevyhnutné uviesť aj IČO? A je právne nenapadnuteľné vyhotoviť závet v dvoch origináloch, z ktorých jeden bude uložený u poručiteľa a druhý zaslaný právnickej osobe, ktorá má dediť, resp. odovzdaný do úschovy u notára? Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 477 Občianskeho zákonníka v závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. Za podstatné náležitosti každého závetu zákon považuje určenie dediča a určenie veľkosti podielov jednotlivých závetných dedičov. Závetným dedičom môže byť fyzická osoba, právnická osoba a štát. Právnická osoba môže byť dedičom, ak existuje v

Read More