Som spoločníkom, podľa mňa nefunkčnej s.r.o., ktorá vznikla roku 2010. Valné zhromaždenie neprebehlo už viac rokov, konateľ ma neinformuje o činnosti v spoločnosti a v zásade so mnou ani nekomunikuje. Mám informáciu o tom, že si neplní povinnosť ukladať do zbierky listín ročné účtovné závierky a neplní ani ďalšie svoje povinnosti. Zaujíma ma, či ja ako spoločník mám v tomto smere tiež nejaké povinnosti a či môžem byť finančne postihnutý.

Dobrý deň, čo sa týka nesplnenia povinnosti ukladať do zbierky listín ročné účtovné závierky, v zmysle § 68b ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka (ObZ) súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak je spoločnosť v omeškaní s plnením povinnosti podľa § 40 ods. 2 viac ako 6 mesiacov. Podľa § 40 ods. 2 ObZ spoločnosť s ručením obmedzeným (a ďalšie osoby) je povinná uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do

Read More

Založili sme spoločnosť s ručením obmedzeným (sme traja spoločníci) a v blízkej budúcnosti chcem uzavrieť manželstvo. Ako je to s nárokmi mojej budúcej manželky? A ako je to s mojím obchodným podielom po mojej prípadnej smrti? Môže moja manželka nastúpiť na moje miesto?

Dobrý deň, ak ste ako slobodný nadobudli obchodný podiel v s.r.o., takto získaný majetok nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov t.j. hodnota obchodného podielu. Avšak výnosy (podiel na zisku) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria. Čo sa týka dedenia obchodného podielu, to záleží na znení spoločenskej zmluvy. Ak ste sa ako spoločníci v spoločenskej zmluve dohodli, že obchodný podiel nebude možné zdediť a dedičovi bude vyplatený vyrovnací podiel, potom Vaša budúca manželka nemôže byť po Vašej smrti spoločníčkou

Read More

Dobrý deň, mohli by ste vysvetliť, aký je rozdiel medzi odmietnutím dedičstva a vzdaním sa dedičského podielu?

Odmietnutie dedičstva je jednostranný právny úkon, ktorým dedič vyhlasuje, že sa nechce stať dedičom. Zákon predpisuje pre tento inštitút osobitnú formu a lehotu. Čo sa týka formy, zákon upravuje dve formy a to ústne vyhlásenie na súde alebo písomné vyhlásenie zaslané súdu. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Vyhlásenie o odmietnutí alebo neodmietnutí dedičstva

Read More

Dobrý deň, s akými nákladmi v dedičskom konaní mám počítať, ak môj zomrelý manžel nezanechal žiadny majetok (za života sme nehnuteľnosť darovali deťom), ani dlhy?

Dobrý deň, v zmysle § 187 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, súd konanie zastaví, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok. Konštatovanie, že poručiteľ naozaj nezanechal žiadny majetok, je výsledkom šetrenia a dokazovania súdnym komisárom. Deje sa tak jednak lustráciami v elektronickom systéme bánk, v evidencii motorových vozidiel, živnostenskom registri, obchodnom registri, katastri nehnuteľností a jednak výsluchom osoby, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, resp. dediča či blízkej osoby poručiteľa. Ak súdny komisár v konaní

Read More