JUDr. Silvia Bobková RSc.

právnička a mediátorka

Som právnička a mediátorka registrovaná Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 1635 a členka realitnej únie Slovenskej republiky.

Magisterské štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici som ukončila roku 2007. V tom istom roku som vykonala rigoróznu skúšku v odbore občianske právo hmotné a občianske právo procesné na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a bol mi udelený titul JUDr.

Roku 2014 som vykonala skúšku mediátora v Košiciach a roku 2018 som ukončila skúškou štúdium RSc. v Bratislave.

Pracovala som pre viacerých advokátov, notárov a exekútorov. V rokoch 2007 až 2017 som vykonávala prax advokátskej koncipientky.

V súčasnosti sa v rámci advokátskej kancelárie venujem najmä rodinnému právu, občianskemu právu, trestnému právu, realitnému právu, správnemu právu, ale aj ďalším právnym odvetviam.

JUDr. Mária Dideková

advokátka

Som advokátka, zapísaná v Zozname advokátov SAK pod reg.č. 7932.
Absolvovala som Právnickú fakultu UPJŠ Košice v roku 2003. Pracovala som na ako vyššia súdna úradníčka na Okresnom súde Poprad do roku 2004, na Okresnom súde Bratislava I do roku 2005 a následne na Správnom kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky do roku 2012.
Advokátsku prax som absolvovala ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Beňo & partners, s.r.o.
Venujem sa predovšetkým správnemu právu, rodinnému právu, civilnému právu a právu obchodných spoločností.

.


Dohodnite si bezplatnú prvú konzultáciu tu!