JUDr. Silvia Bobková RSc.

právnička a mediátorka

Som právnička a mediátorka registrovaná Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 1635 a členka realitnej únie Slovenskej republiky.

Magisterské štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici som ukončila roku 2007. V tom istom roku som vykonala rigoróznu skúšku v odbore občianske právo hmotné a občianske právo procesné na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a bol mi udelený titul JUDr.

Roku 2014 som vykonala skúšku mediátora v Košiciach a roku 2018 som ukončila skúškou štúdium RSc. v Bratislave.

Pracovala som pre viacerých advokátov, notárov a exekútorov. V rokoch 2007 až 2017 som vykonávala prax advokátskej koncipientky.

V súčasnosti sa v rámci advokátskej kancelárie venujem najmä rodinnému právu, občianskemu právu, trestnému právu, realitnému právu, správnemu právu, ale aj ďalším právnym odvetviam.

JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová

advokátka

Som advokátka zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7521.

Štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som ukončila v roku 2001 a štúdium ekonómie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave som ukončila v roku 2002. V roku 2003 som vykonala rigoróznu skúšku v odbore obchodné právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Od roku 2002 som pracovala na Okresnom úrade, katastrálny odbor v Kežmarku ako právnik rozhodujúci o návrhoch na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti. V priebehu tejto praxe som získala praktické skúsenosti s nakladaním s vlastníckym právom k nehnuteľnostiam.

V rokoch 2004 až 2012 som pracovala v rôznych leasingových spoločnostiach, ktoré poskytovali leasingy a úvery na ojazdené motorové vozidlá. Pri tejto pracovnej činnosti som poskytovala ako firemný právnik právne poradenstvo pri príprave zmlúv, všeobecných obchodných podmienok, dokumentov v súvislosti s konaním akciovej spoločnosti, mimosúdneho vymáhania pohľadávok ako aj právneho zastupovania pred súdom.

V rokoch 2013 až 2016 som vykonávala prax advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárií JUDr. Ing. Miroslavy Tencerovej v Bratislave. Mojou náplňou práce bolo vedenie administratívnej agendy kancelárie, spracovanie a príprava zmlúv, žalobu, podaní a pod.

Po úspešnom zložení advokátskych skúšok som si od 01.01.2017 otvorila samostatnú advokátsku kanceláriu, ktorá poskytuje právne služby najmä v oblasti východného Slovenska, avšak spolupracujem aj s advokátmi v rámci celého Slovenska.