Súčasťou našej advokátskej kancelárie je poskytovanie právnych služieb za asistencie tretej osoby - mediátora.

Mediácia

Mediácia je alternatíva k súdnemu konaniu. Ide o nestranné sprostredkovanie komunikácie, nápravu vzťahov na takú úroveň, aby došlo k uzavretiu dohody, ktorá bude prijateľná pre obe strany. Je to rýchly, neformálny a dobrovoľný proces riešenia konfliktov, v ktorom mediátor pomáha stranám, ktoré nevedia svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby, a ktoré sú v spore, urovnať ich konflikt tak, že prijmú vlastné riešenie. Činnosť mediátora je založená na nestrannosti a dôvernosti. Ak sa strany nedohodnú, vždy svoj spor môžu predložiť na rozhodnutie súdu.


Mediácia sa dá použiť v občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach (napr. majetkové otázky spojené s rozvodom, úprava rodičovských práv a povinností, susedské spory, spory vyplývajúce z nevrátenia pôžičky, spotrebiteľské spory, atď.).

Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach mediácie, potrebujete poradiť, alebo hľadáte mediátora, kontaktujte nás.