Ak máte právny problém, neváhajte a využite naše advokátske služby.

Naša advokátska kancelárie stavia na praktických skúsenostiach získaných z dlhoročnej praxe advokátskej činnosti v celom spektre platného práva Slovenskej republiky. Advokátske služby a poradenstvo poskytujeme fyzickým osobám, obchodným spoločnostiam a iným právnickým osobám vrátane obcí najmä v oblasti:

Rodinného práva

Zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa rozvodu, úpravy rodičovských práva a povinností, určenia výživného, vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenia otcovstva, schválenia úkonu maloletého dieťaťa, zmena priezviska maloletých detí vrátane prípravy dohody rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Správneho práva

Zastupovanie v správnom konaní pred orgánmi štátne správy, zastupovanie v súdnom konaní o preskúmanie právoplatných rozhodnutí správnych orgánov, o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, proti nečinnosti orgánu verejnej správy, v konaní vo veciach správneho trestania.

Zápis do registra partnerov

Podávanie za partnera verejného sektora ako jedna z oprávnených osôb stanovených zákonom návrh na zápis, návrh na zmenu a návrh na výmaz partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Obchodného práva

Založenie a zrušenie spoločnosti, zmeny zápisov do obchodného registra, príprava zmluvnej dokumentácie, príprava všeobecných obchodných podmienok, správa pohľadávok, postúpenie pohľadávok, prihlasovanie pohľadávok v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, právne analýzy, zastupovanie v sporoch týkajúcich sa nekalej súťaže, obchodného mena.

Práva k nehnuteľnostiam

Príprava kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, zmluvy o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa sporov o vlastníctvo nehnuteľností, o určenie neplatnosti zmluvy, o určenie vlastníckeho práva, susedských sporov.

Trestného práva

Spísanie trestných oznámení, obhajoba, uplatňovanie nárokov poškodených, právne poradenstvo poskytované svedkovi.

Občianskeho práva

Príprava zmluvnej dokumentácie, kontrola zmlúv predložených druhým účastníkom zmluvného vzťahu, právne analýzy súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v súdnom konaní o náhradu škody, o náhradu nemajetkovej ujmy.

Pracovného práva

Príprava pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o hmotnej zodpovednosti, dodatkov k pracovným zmluvám, zmluvných podkladov k ukončeniu pracovných pomerov, zastupovanie v súdnych konaniach v oblasti pracovného práva.

Nechajte Vaše právne problémy na nás!