Advokatmediator/ 17 marca, 2022/ Poradňa

Dobrý deň, ak ste ako slobodný nadobudli obchodný podiel v s.r.o., takto získaný majetok nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov t.j. hodnota obchodného podielu. Avšak výnosy (podiel na zisku) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria.

Čo sa týka dedenia obchodného podielu, to záleží na znení spoločenskej zmluvy. Ak ste sa ako spoločníci v spoločenskej zmluve dohodli, že obchodný podiel nebude možné zdediť a dedičovi bude vyplatený vyrovnací podiel, potom Vaša budúca manželka nemôže byť po Vašej smrti spoločníčkou v tejto obchodnej spoločnosti. Ak ste dedenie obchodného podielu nevylúčili, obchodný podiel prechádza na Vašu manželku ako dediča. Avšak zároveň dedič sa môže domáhať zrušenia svojej účasti súdom, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom. V prípade, že dedič bude na súde úspešný, vznikne mu nárok na vyrovnací podiel.