Advokatmediator/ 17 marca, 2022/ Poradňa

Dobrý deň, čo sa týka nesplnenia povinnosti ukladať do zbierky listín ročné účtovné závierky, v zmysle § 68b ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka (ObZ) súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak je spoločnosť v omeškaní s plnením povinnosti podľa § 40 ods. 2 viac ako 6 mesiacov. Podľa § 40 ods. 2 ObZ spoločnosť s ručením obmedzeným (a ďalšie osoby) je povinná uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do 9 mesiacov odo dňa jej zostavenia.

Túto povinnosť má konateľ spoločnosti a nie spoločník. Na základe uvedeného Vám teda v tomto smere žiadna povinnosť zo zákona nevyplýva a ani žiadne finančné postihy.