Advokatmediator/ 17 marca, 2022/ Poradňa

Dobrý deň, pre vznik oprávnenia konať v mene spoločnosti sa nevyžaduje zápis do obchodného registra. Právotvorné účinky má rozhodnutie orgánu spoločnosti, ktorým je menovaný konateľ a zápis v obchodnom registri má len deklaratórne účinky. To isté platí aj pri zániku oprávnenia konať v mene spoločnosti. Ak valné zhromaždenie odvolá konateľa, zaniká jeho oprávnenie konať v mene spoločnosti a zápis v obchodnom registri má len deklaratórne účinky. Z uvedeného vyplýva, že  oprávnený konať v mene spoločnosti je nový konateľ, aj keď ešte nebol vykonaný zápis zmeny v obchodnom registri.