Advokatmediator/ 17 marca, 2022/ Poradňa

Dobrý deň, za porušenie svojich záväzkov spoločnosť s ručením obmedzeným zodpovedá celým svojím majetkom. Spoločníci nezodpovedajú za záväzky spoločnosti, avšak ručia do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Použijú sa ustanovenia ObZ o ručení § 303 a nasl. Z uvedeného vyplýva, že veriteľ najskôr musí žiadať splnenie svojho záväzku od dlžníka, teda od spoločnosti a následne, ak si spoločnosť nesplní svoj splatný záväzok, napriek výzve veriteľa, tento veriteľ sa môže domáhať splnenia záväzku od ručiteľa. Čo sa týka konateľa, ten za záväzky spoločnosti vôbec nezodpovedá a rovnako ani neručí.