Advokatmediator/ 25 novembra, 2018/ Poradňa

Odmietnutie dedičstva je jednostranný právny úkon, ktorým dedič vyhlasuje, že sa nechce stať dedičom. Zákon predpisuje pre tento inštitút osobitnú formu a lehotu. Čo sa týka formy, zákon upravuje dve formy a to ústne vyhlásenie na súde alebo písomné vyhlásenie zaslané súdu. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Vyhlásenie o odmietnutí alebo neodmietnutí dedičstva sa vzťahuje na celé dedičstvo, teda aj na novoobjavený majetok. Ak dôjde k odmietnutiu dedičstva, vznikne právny stav, ako keby tu dedič vôbec nebol. Nastupuje dedičská postupnosť pre ďalšie subjekty. Ak osoba po poučení súdnym komisárom dedičstvo platne odmietne, vylučuje sa z dedenia po poručiteľovi. Dedičstvo nemôže platne odmietnuť maloletý dedič. Dedičstvo za maloletého môže odmietnuť jeho zákonný zástupca a len so súhlasom súdu. Odmietnutie dedičstva vo vzťahu k dlhom znamená, že keďže dedič nededí ani nezodpovedá za dlhy poručiteľa.

Čo sa týka vzdania dedičského podielu, je to jedna z foriem dispozície s už prijatým dedičstvom, ktorá môže byť výsledkom dohody dedičov o vyporiadaní dedičstva. Dedič sa teda môže vzdať v dedičskom konaní svojho dedičského podielu v prospech určitého dediča/  alebo všetkých dedičov, a to z celého dedičstva alebo len z nejakej jeho časti, majetku, či podielu. Tento dedič má práva dediča, zostáva dedičom aj naďalej. Vzdať sa svojho podielu môže bezodplatne alebo s právom výplaty voči dedičom, čo je opäť výsledkom dohody o vyporiadaní dedičstva. Ak by dedičstvo nadobúdal len jediný dedič, vzdanie by neprichádzalo do úvahy, lebo k platnému vzdaniu môže dôjsť len v rámci dohody o vyporiadaní dedičstva. Ak sa v budúcnosti objaví ďalší majetok po poručiteľovi, osoba, ktorá sa v pôvodnom dedičskom konaní vzdala svojho podielu, dedí. Notárovi je potrebné oznámiť, že osoba neodmieta dedičstvo, ale, že sa vzdáva svojho dedičského podielu a v prospech koho, pritom predloží súdnemu komisárovi splnomocnenie.