Advokatmediator/ 23 novembra, 2018/ Poradňa

Dobrý deň, v zmysle § 187 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, súd konanie zastaví, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok. Konštatovanie, že poručiteľ naozaj nezanechal žiadny majetok, je výsledkom šetrenia a dokazovania súdnym komisárom. Deje sa tak jednak lustráciami v elektronickom systéme bánk, v evidencii motorových vozidiel, živnostenskom registri, obchodnom registri, katastri nehnuteľností a jednak výsluchom osoby, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, resp. dediča či blízkej osoby poručiteľa. Ak súdny komisár v konaní o dedičstve skutočne vyhodnotí, že poručiteľ nezanechal ku dňu svojej smrti žiadny majetok, vydá uznesenie o zastavení konania o dedičstve pre bezmajetnosť. Toto uznesenie obsahuje aj výrok o zaplatení odmeny notára ako súdneho komisára. Notár ako súdny komisár má v dedičskom konaní nárok na odmenu, na náhradu hotových výdavkov, účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému a iné) a na náhradu za stratu času (§ 18 vyhlášky č.31/1993 Z.z.). V zmysle § 11 vyhlášky č. 31/1993 Z.z. , odmena notára ako súdneho komisára za úkony vykonané v konaní o dedičstve, ktoré bolo zastavené, je 13 Eur (k tomu sa priráta 20 percent DPH). V konaní o dedičstve platí odmenu notára a jeho hotové výdavky dedič, ktorý nadobudol dedičstvo. Ak je dedičov niekoľko, platia tieto trovy podľa vzájomného pomeru ceny nadobudnutého dedičstva. V ostatných prípadoch platí odmenu štát. Vo Vašom prípade, keďže dedič nenadobúda žiadny majetok, platí odmenu notára a jeho hotové výdavky štát, ak bude dedičské konanie zastavené z dôvodu, že poručiteľ nezanechal žiadny majetok.

Čo sa týka súdneho poplatku za konanie o dedičstve , v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) Zákona o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb. je síce poplatníkom dedič, ale podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona poplatková povinnosť vzniká vydaním rozhodnutia o dedičstve. Uznesenie o zastavení konania je síce úkon súdu v konaní o dedičstve – úradné rozhodnutie, (ktorým sa konanie o dedičstve končí), ale nie je to rozhodnutie o dedičstve, lebo sa dedičstvo neprejednáva. Podľa položky 18a Sadzobníka k citovanému zákonu za konanie o dedičstve sa platí (percentuálna sadzba) súdny poplatok z čistej hodnoty dedičstva, minimálne 6,50 Eur a najviac 165,50 Eur. Z uvedeného teda vyplýva, že dedič/dedičia nie sú povinní zaplatiť žiadny súdny poplatok, keďže sa nevydáva žiadne rozhodnutie o dedičstve, z ktorého by bolo možné určiť čistú hodnotu dedičstva.