Advokatmediator/ 21 novembra, 2018/ Poradňa

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 484 Občianskeho zákonníka, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania. Ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2 (pozn. dedič 1. dedičskej skupiny), započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený (pozn. neopomenuteľný dedič). Z uvedeného vyplýva, že do Vášho dedičského podielu Vám súdny komisár v konaní o dedičstve povinne započíta to, čo ste za života otca od neho bezplatne dostali, t.j. dom so záhradou v hodnote 55 000 Eur, pretože nejde o obvyklé darovanie, teda áno, bude to mať vplyv na veľkosť Vášho podielu a to tak, že toto započítanie (kolácia) sa prejaví jeho zmenšením oproti podielu, na ktorý by ste mali nárok, keby Vás otec neobdaroval. Účelom započítania je zabrániť tomu, aby obdarovaný dedič bol zvýhodnený oproti ostatným dedičom. Započítanie sa vykoná tak, že sa vypočíta tzv. kolačná podstata, t.j. sčíta sa celková hodnota dedičstva s darmi, ktoré majú byť započítané, z nej sa vypočítajú dedičské podiely jednotlivých dedičov a od dedičských podielov obdarovaných dedičov sa odpočíta cena darov, ktoré dostali. Ak berieme do úvahy, že Váš otec nemal žiadne dlhy a hypoteticky všeobecná hodnota dedičstva je 100 000 Eur, pritom ste traja dedičia (Vy ako obdarovaný/á, mama a brat), pretože po poručiteľovi dedíte zo zákona v 1. dedičskej skupine rovným dielom (ak otec nezanechal platný závet), tzv. kolačná podstata je v tomto prípade 155 000 Eur. Keďže ste traja dedičia, na každého z vás pripadá dedičský podiel v 1/3, t.j. v hodnote cca 51 667 Eur. Z uvedeného vyplýva, že cena toho, čo ste dostali od otca počas jeho života bezplatne (dar v hodnote 55 000 Eur), presahuje Váš dedičský podiel, teda Vám už nepripadne z dedičstva nič, pritom rozdiel, o ktorý ste dostali viac ako ostatní dedičia, už nemusíte vrátiť. V takom prípade sa podiely zostávajúcich dedičov (mama a brat) pomerne znížia. Notár na túto skutočnosť prihliadne ex offo. Pre úplnosť dodám, že hodnota daru sa vypočítava ku dňu darovania a nie ku dňu smrti darcu – poručiteľa, čo môže v konečnom dôsledku upraviť výšku tzv. kolačnej podstaty a Vášho dedičského podielu. Na záver treba uviesť, že pred všetkým má prednosť dohoda dedičov o vyporiadaní dedičstva s ostatnými dedičmi.