Advokatmediator/ 17 novembra, 2018/ Poradňa

Dobrý deň, v zmysle § 460 Občianskeho zákonníka, dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Náš právny poriadok zachováva pri prechode dedičstva na dediča úradnú ingerenciu. Ide o povinné prejednanie každého dedičstva v dedičskom konaní a potvrdenie nadobudnutia dedičstva rozhodnutím súdu. Nie je protiprávne, ak vy ako dedičia ponúknete byt po poručiteľovi na realitnom trhu. Avšak reálne ho môžete predať, ak sa stanete jeho vlastníkmi (po právoplatnom skončení konania o dedičstve, resp. po jeho zápise do katastra nehnuteľností). Podľa judikatúry Najvyššieho súdu SR (sp.zn.: 3 Cdo 222/2010), dedičia od smrti poručiteľa až do prejednania dedičstva majú postavenie podielových spoluvlastníkov a až právoplatným skončením dedičského konania je vyriešená otázka, kto, resp. v akom podiele v skutočnosti dedičstvo nadobudol.

Čo sa týka druhej časti otázky, podľa ustanovenia § 463 ods. 1 Občianskeho zákonníka, dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Odmietnutie dedičstva je teda jednostranný právny úkon, ktorým dedič vyhlasuje, že sa nechce stať dedičom. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na celé dedičstvo po poručiteľovi, tzn. aj na novoobjavený majetok. Na jeho základe vzniká právny stav, ako keby tu dedič vôbec nebol a nastupuje dedičská postupnosť pre ďalšie osoby. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné a dedič odmietnutie nemôže vziať späť. Samozrejme, aby odmietnutie dedičstva spôsobilo zákonom ustanovené účinky, musí byť toto vyhlásenie platné, teda musí byť realizované spomínaným spôsobom.