Advokatmediator/ 12 novembra, 2018/ Poradňa

V zmysle Zákona o rodine sa otcovstvo určuje na základe troch zákonných domnienok otcovstva. Prvou domnienkou otcovstva je, že za otca dieťaťa sa považuje manžel matky, druhou je, že za otca dieťaťa sa považuje muž, ktorý spolu s matkou dieťaťa súhlasne vyhlásil, že je otcom dieťaťa a treťou je koncepcia založená na tzv. rozhodnom období. Pri všetkých troch domnienkach je rozhodnou skutočnosťou narodenie dieťaťa.

Vo Vašom prípade, ak v čase narodenia dieťaťa budete stále vydatá, čo vzhľadom k uvedenému je vysoko pravdepodobné, automaticky sa za otca dieťaťa bude považovať Váš manžel. Prvá domnienka totiž pôsobí zo zákona, bez ďalšieho tým, že matka dieťaťa je vydatá. V zmysle § 85 ods. 1 zákona o rodine,  ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Teda v rodnom liste dieťaťa bude ako otec zapísaný Váš manžel a nie jeho biologický otec. V tomto prípade je potrebné podať na súd návrh na zapretie otcovstva. Zaprieť otcovstvo môže Váš manžel v lehote do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa Vám narodilo  (§ 86 ods. 1 ZR) alebo Vy ako matka môžete v lehote do troch rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je Váš manžel (§ 88 ods. 2 ZR). Ak dôjde k právoplatnému zapretiu otcovstva k dieťaťu, bude možné určiť otcovstvo biologického otca. V zmysle § 90 Zákona o rodine, ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov. V zmysle § 91 ods. 1 Zákona o rodine, za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Súhlasné vyhlásenie môžete urobiť pred matričným úradom, nemožno ho však urobiť písomne, len ústne. Po tomto bude v rodnom liste Vášho dieťaťa zapísaný ako otec Váš priateľ.

Dovoľujem si ešte (hypoteticky) uviesť prípad, ak by ste pred narodením dieťaťa boli s manželom právoplatne rozvedení a uzavreli by ste manželstvo s Vaším priateľom, biologickým otcom dieťaťa. V takom prípade by bol možný postup podľa ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona o rodine, v zmysle ktorého, ak sa narodí dieťa žene znovu vydatej, považuje sa za otca neskorší manžel, aj keď sa dieťa narodilo pred uplynutím trojstého dňa po to, čo jej skoršie manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné. V takom prípade by bol v rodnom liste ako otec zapísaný  biologický otec dieťaťa.