Advokatmediator/ 9 novembra, 2018/ Poradňa

Dobrý deň, informáciu o tom, či začalo konkrétne dedičské konanie, či prebieha prípadne bolo skončené, dostanete na okresnom súde, v ktorého obvode mal Váš strýko v čase smrti adresu trvalého pobytu. Ak už bolo dedičské konanie skončené, po nahliadnutí do spisu na súde zistíte, ktorého notára súd poveril, aby vo veci konal a rozhodoval ako aj ostatné podrobnosti týkajúce sa priebehu dedičského konania, ako aj obsah rozhodnutia.
Existuje viacero dôvodov, pre ktoré mohol dediť len Váš brat. Vo  svojej otázke neuvádzate či Váš strýko zomrel ako slobodný a bezdetný. Ak by tomu tak bolo, mali by dediť oni v 1. ded. skupine. Ak deti nemal, tak v 2. ded. skupine by dedila manželka a jeho rodičia, príp. spolužijúca osoba. Ak by nemal manželku ani rodičov, v 3. ded. skupine by dedila spolužijúca osoba a súrodenci Vášho strýka, príp. ich deti, ak by súrodenci zomreli skôr, teda synovci a netere. Prvou z možností prečo dedil len Váš  brat je, že v spise sa nachádza závet Vášho strýka a v ňom je Váš brat uvedený ako jediný závetný dedič celého majetku po Vašom strýkovi. Ak strýko deti nemal, neboli uplatnené ani práva neopomenuteľných dedičov.
Do úvahy pripadá tiež možnosť, že o Vašej existencii notár nevedel. Táto možnosť je síce málo pravdepodobná, keďže notár v rámci vyšetrovacej zásady zisťuje dedičov lustráciou v Registri obyvateľov, v zápisnici o predbežnom šetrení a iné, no nie je vylúčená. Aby ste však našli odpoveď prečo dedil len Váš brat a vy ste boli inak zákonnou dedičkou, ako neter v 3. ded. skupine, Vám odporúčam, obrátiť sa na okresný súd, na ktorom sa viedlo dedičské konanie. Ak sa preukážete právnym vzťahom, napr. dedičským rozhodnutím po Vašom otcovi, že ste jeho dcéra, teda neter poručiteľa, súd Vám umožní nahliadnuť do spisu, ak sa nachádza na súde, alebo ak sa spis na súde nenachádza, pretože ešte prebieha dedičské konanie, tieto informácie Vám povie notár, ktorý prejednáva dedičstvo v dedičskej veci po Vašom strýkovi.
V prípade, že dedičské konanie ešte prebieha (čo nepredpokladám, vzhľadom na uvedenú dobu, ktorú uvádzate v otázke), poverený notár bude s Vami ďalej konať ako s účastníkom dedičského konania. Ak zistíte, že dedičské konanie už bolo skončené a že poručiteľ, Váš strýko závet nezanechal a Vy ste ozaj mali byť zákonnou dedičkou spolu so svojím bratom v 3. ded. skupine, máte možnosť brata požiadať o vydanie dedičstva resp. jeho časti po Vašom strýkovi. Ak to neurobí dobrovoľne, budete musieť/môžete podať žalobu na súd (v zmysle § 485 Občianskeho zákonníka). Na podanie žaloby máte 3 – ročnú lehotu, ktorá začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. Predtým môžete osloviť mediátora, aby sa tento spor pokúsil vyriešiť medzi Vami zmierom.