Advokatmediator/ 4 novembra, 2018/ Poradňa

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 477 Občianskeho zákonníka v závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. Za podstatné náležitosti každého závetu zákon považuje určenie dediča a určenie veľkosti podielov jednotlivých závetných dedičov. Závetným dedičom môže byť fyzická osoba, právnická osoba a štát. Právnická osoba môže byť dedičom, ak existuje v dobe smrti poručiteľa a má právnu subjektivitu. Osoba dediča musí byť v závete identifikovaná dostatočne určite, teda tak, aby v okamihu smrti poručiteľa nebola zameniteľná s inou osobou. Právnickú osobu teda treba vždy presne označiť, je vhodné uviesť vždy názov, sídlo a identifikačné číslo (IČO). Na otázku, či možno vyhotoviť závet v dvoch origináloch odpovedám áno v tom zmysle, že sa nespochybňuje automaticky platnosť závetu len preto, že je v dvoch vyhotoveniach, pokiaľ spĺňa inak zákonné náležitosti. Ak je už závet spísaný doma, je vhodné dať ho notárovi aspoň do úschovy, v tomto prípade však notár nezodpovedá za jeho obsah. Dovolím si však uviesť, že najlepšou a právne najistejšou formou závetu, ktorú náš právny poriadok umožňuje závetcovi zvoliť, je závet spísaný vo forme notárskej zápisnice. A nielen preto, že takýto závet spisuje notár, ktorý zodpovedá za správnosť jeho obsahových a formálnych náležitostí, ale aj preto, že takýto závet je ihneď zaregistrovaný do zbierky nevyhlásených závetov, evidovaných v Notárskom centrálnom registri závetov.  Notársky centrálny register závetov zabezpečuje, že počas života ako aj po smrti poručiteľa sa závet nestratí a nebude zmenený jeho obsah (napr. niektorým z dedičov alebo treťou osobou). Register závetov je neverejný, teda po registrácii závetu, do tohto registra nemôže nahliadnuť nikto, okrem poručiteľa. Je dôležité uviesť, že závetca môže závet kedykoľvek zrušiť tým, že zriadi nový závet, odvolá závet alebo ho zničí.