Dobrý deň, mohli by ste vysvetliť, aký je rozdiel medzi odmietnutím dedičstva a vzdaním sa dedičského podielu?

Odmietnutie dedičstva je jednostranný právny úkon, ktorým dedič vyhlasuje, že sa nechce stať dedičom. Zákon predpisuje pre tento inštitút osobitnú formu a lehotu. Čo sa týka formy, zákon upravuje dve formy a to ústne vyhlásenie na súde alebo písomné vyhlásenie zaslané súdu. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Vyhlásenie o odmietnutí alebo neodmietnutí dedičstva

Read More

Dobrý deň, s akými nákladmi v dedičskom konaní mám počítať, ak môj zomrelý manžel nezanechal žiadny majetok (za života sme nehnuteľnosť darovali deťom), ani dlhy?

Dobrý deň, v zmysle § 187 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, súd konanie zastaví, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok. Konštatovanie, že poručiteľ naozaj nezanechal žiadny majetok, je výsledkom šetrenia a dokazovania súdnym komisárom. Deje sa tak jednak lustráciami v elektronickom systéme bánk, v evidencii motorových vozidiel, živnostenskom registri, obchodnom registri, katastri nehnuteľností a jednak výsluchom osoby, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, resp. dediča či blízkej osoby poručiteľa. Ak súdny komisár v konaní

Read More

Dobrý deň, otec zomrel, mám brata a mamu. Za života mi daroval dom so záhradou v hodnote 55 000 EUR, ale vlastnil aj ďalší majetok v hodnote asi 100 000 EUR, o dlhoch neviem. Bude mať toto darovanie vplyv na veľkosť môjho podielu? Vďaka

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 484 Občianskeho zákonníka, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania. Ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2 (pozn. dedič 1. dedičskej skupiny), započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba

Read More

Poručiteľ – otec zomrel, čakáme na dedičské konanie, zostal po ňom byt a chceme ho ešte pred konaním predať. Resp. ponúknuť ho teraz na trh. Je to protiprávne? A ak sa niekto zriekne dedičstva, má nárok o neho spätne žiadať? Existuje nejaký spôsob? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, v zmysle § 460 Občianskeho zákonníka, dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Náš právny poriadok zachováva pri prechode dedičstva na dediča úradnú ingerenciu. Ide o povinné prejednanie každého dedičstva v dedičskom konaní a potvrdenie nadobudnutia dedičstva rozhodnutím súdu. Nie je protiprávne, ak vy ako dedičia ponúknete byt po poručiteľovi na realitnom trhu. Avšak reálne ho môžete predať, ak sa stanete jeho vlastníkmi (po právoplatnom skončení konania o dedičstve, resp. po jeho zápise

Read More