Ktorá osoba je oprávnená konať, ak bol odvolaný konateľ s.r.o. (valným zhromaždením), avšak nebol vykonaný zápis zmeny v obchodnom registri? A je vymenovaný nový konateľ.

Dobrý deň, pre vznik oprávnenia konať v mene spoločnosti sa nevyžaduje zápis do obchodného registra. Právotvorné účinky má rozhodnutie orgánu spoločnosti, ktorým je menovaný konateľ a zápis v obchodnom registri má len deklaratórne účinky. To isté platí aj pri zániku oprávnenia konať v mene spoločnosti. Ak valné zhromaždenie odvolá konateľa, zaniká jeho oprávnenie konať v mene spoločnosti a zápis v obchodnom registri má len deklaratórne účinky. Z uvedeného vyplýva, že  oprávnený konať v mene spoločnosti je nový konateľ, aj keď ešte nebol

Read More

Sme traja spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným a bol mi doručený exekučný príkaz na začatie exekúcie postihnutím obchodného podielu. Čo to pre mňa znamená?

Dobrý deň, doručením exekučného príkazu zaniká Vaša účasť v obchodnej spoločnosti, ktorá je povinná oprávnenému poukázať peňažné prostriedky (zodp. vyrovnaciemu podielu) v rozsahu vymáhanej pohľadávky s prísl., ak sa napr. oprávnený nedohodol s povereným exekútorom inak.

Ako veriteľovi zodpovedá spol. s r.o. a spoločník spol. s r.o. za záväzky spoločnosti?

Dobrý deň, za porušenie svojich záväzkov spoločnosť s ručením obmedzeným zodpovedá celým svojím majetkom. Spoločníci nezodpovedajú za záväzky spoločnosti, avšak ručia do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Použijú sa ustanovenia ObZ o ručení § 303 a nasl. Z uvedeného vyplýva, že veriteľ najskôr musí žiadať splnenie svojho záväzku od dlžníka, teda od spoločnosti a následne, ak si spoločnosť nesplní svoj splatný záväzok, napriek výzve veriteľa, tento veriteľ sa môže domáhať splnenia záväzku od ručiteľa. Čo sa

Read More